Adatvédelem

Adatvédelmi irányelv (GDPR)

A Matrica Nyomda és Szolgáltató Kft. nagyra értékeli a matricanyomda.hu iránt tanúsított bizalmát. Ebből adódóan személyes adatait tisztességes és becsületes módon kezeli, tiszteletben tartva a GDPR szabályozást. Összhangban az európai uniós adatvédelmi irányelvekre vonatkozó szabályozással (2016/679 GDPR Rendelet) és a biztonságos internetes kereskedelem szabályaival, a személyes adatok védelme, és az ezen adatokra vonatkozó önrendelkezési jog tiszteletben tartásával a következő adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot követi.

  1. Az adatkezelő neve: Matrica Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.
  2. Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Gesztenyefa u. 5.
  3. Az adatkezelő elérhetőségei:

telefon: +36 76 415 750

email: info@matricanyomda.hu

honlap: www.matricanyomda.hu

Adatkezelési tájékoztatás - általános elvek és szabályok 

Ön mint érintett (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha  ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy  kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Felhasználó írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  személyes adatainak helyesbítését, valamint  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Szolgáltató minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely - a jelen nyilatkozatban foglaltakra történő utalással - magában foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. A Felhasználó kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, és a Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

A Felhasználó írásbeli kérelmére a Szolgáltató külön tájékoztatást ad a Szolgáltató általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A kezelt adatok köre:

Általános böngészés

Személyes adatokat oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető tartalmak megtekintése során nem gyűjtünk és tárolunk. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, a Szolgáltató ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.